Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer Lulu Linn/Eline De Foer gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.

Offertes en voorschotten

Offertes zijn vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig, na 30 dagen vervalt de offerte en dient deze te worden aangepast aan de huidige prijzen. Offertes gelden niet automatisch voor gelijkaardige toekomstige opdrachten. Bij het aanvaarden van de offerte mag er door de ontwerper een overeengekomen voorschot aangerekend worden. Zolang het voorschot niet wordt betaald, heeft de ontwerper het recht om de opdracht te annuleren.

Facturen en betaling

Facturen dienen te worden betaald ten laatste na 15 dagen na de factuurdatum, gelijk aan de datum van versturing van de digitale factuur. Facturen moeten steeds betaald worden met duidelijke vermelding van het klantenummer. Facturen die niet binnen de betalingstermijn van 15 dagen betaald worden, zijn in geval van het negeren van de herinneringsbrief, na 30 dagen onderhevig aan een verwijlintrest van 5% op het openstaand saldo per maand.

De uitvoering van de overeenkomst

De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Correcties

Bij elke opdracht worden standaard twee correctierondes voorzien. Extra correctierondes worden uitgevoerd in regie (uurtarief) en aangerekend bovenop de offerte. Door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in tekst of ontwerp, nadat deze eerder zijn goedgekeurd, worden steeds uitgevoerd in regie en aangerekend bovenop de offerte. Mondelinge of telefonische correcties zijn op risico van de opdrachtgever. Verplaatsing van de deadline door extra correctierondes vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de ontwerper. 

Eigendom

Alle geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van Lulu Linn/Eline De Foer, tenzij anders overeengekomen. Deze ontwerpen mogen op geen enkele manier herwerkt, aangepast, hergebruikt of in deze aangepaste vorm verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper. Gebeurt dit toch, is de opdrachtgever schuldig aan oneerlijke concurrentie of daad van namaking. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen. 

Termijnen

De bewaring van de ontwerpen gebeurt standaard tot 1 jaar na datum van levering. Verlenging van deze termijn kan enkel schriftelijk en bij goedkeuring van beide partijen.

Goed voor druk

Wijzigingen zijn enkel schriftelijk mogelijk. De ontwerper voert deze correct uit en levert een nieuwe proef aan ter goedkeuring. Verplaatsing van de deadline door veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de ontwerper. Na het afleveren van de goed voor druk, is de ontwerper van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven. 

De goed voor druk is en blijft eigendom van de ontwerper en fungeert als bewijsmiddel in geval van betwisting. De verschillende druktechnieken kunnen resulteren in een verschil van kleuren. De ontwerper garandeert een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden. Proefdrukken op de overeengekomen drager, kleurproeven of andere soorten proeven worden aangerekend bovenop op de offerte.

Klachten en aansprakelijkheid

Klachten of protesten moeten met aangetekend schrijven verzonden worden binnen de 8 dagen na levering. Zelf wanneer de opdrachtgever de leveringsbon niet ondertekend wordt, begint deze termijn van 8 dagen direct na levering. Bij een gedeeltelijke benutting van de geleverde stukken begint deze termijn van 8 dagen ook direct na levering. De ontwerper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van deze stukken. De ontwerper draagt geen verantwoordelijkheid in geval van overmacht en kan gedeeltelijk of geheel de opdracht stopzetten, zonder financiële gevolgen. Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte toch beslist de opdracht te annuleren, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden, met een minimum van 10% van het totaalbedrag die de offerte bedraagt. Voor geschillen waarbij de partijen niet tot een overeenkomst komen, zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.